2936
WPŁATOMAT

KREDYTY POMOSTOWE

Kredyty pomostowe finansujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej obejmują następujące programy:

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich;                                                                                                                                            oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych.

 

Warunki kredytowania:

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
 • Maksymalny udział dotacji od 80% kosztów kwalifikowanych,
 • Minimalny udział własny –10% projektu,
 • Okres kredytowania – do 5 lat,
 • Maksymalna wysokość dotacji udzielonej jednemu beneficjentowi i gospodarstwu w okresie realizacji programu, nie może przekroczyć 450 000,00 zł.
 • Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o negocjacje

Wymagane dokumenty:

 • Uchwała Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu,
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata,
 • Opinie RIO o wykonaniu budżetów za ostatnie 2 lata,
 • Uchwała Zarządu JST w sprawie wskazania członków tego organu uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów,
 • Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok,
 • Inne dokumenty uzgodnione z bankiem,