13077
WPŁATOMAT

Placówki

Bank Spółdzielczy w Kolnie, działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną.

Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności:

  • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  • prowadzenie innych rachunków bankowych,
  • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; zamieszkującym, mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie działania Banku Spółdzielczego,
  • udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; zamieszkującym lub mającym siedzibę na obszarze działania Banku Spółdzielczego, prowadzącym działalność gospodarczą, w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszającym,
  • wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
  • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  • prowadzenie operacji czekowych i wekslowych,
  • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejmowych,
  • wykonywanie czynności obrotu dewizowego

Ponadto Bank Spółdzielczy w Kolnie prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.