Bank Spółdzielczy w Kolnie, działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną.

Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności:

[ przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego  

     terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

[ prowadzenie innych rachunków bankowych,

[ przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

[ udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom
     organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; 
     zamieszkującym, mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie
     działania Banku Spółdzielczego,

[ udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń osobom fizycznym, prawnym i jednostkom
     organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; 
     zamieszkującym lub mającym siedzibę na  obszarze działania Banku Spółdzielczego,
     prowadzącym działalność gospodarczą, w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem
     Zrzeszającym,

[ wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

[ nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

[ prowadzenie operacji czekowych i wekslowych,

[ przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek
      sejmowych,

[ wykonywanie czynności obrotu dewizowego

   Ponadto Bank Spółdzielczy w Kolnie prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

 

 

polityka prywatności powered by netadmin 7.28