4252
WPŁATOMAT

Turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie

Komunikat Banku Spółdzielczego w Kolnie

   Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku  Spółdzielczym w Kolnie objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 144, poz. 176).

Wysokość gwarancji – równowartość 100 000 euro

 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

§         osób fizycznych,

§         osób prawnych,

§         jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

§         szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Ochronie nie podlegają depozyty:

§        skarbu państwa,

§        instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,

§        podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego),

§         kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

§        wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,

§         podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych:

§        Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości  banku.

Termin wypłaty środków gwarantowanych:

§        Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w terminie 3 miesięcy od momentu kiedy deponenci nie mogą wypłacić środków (zawieszenie działalności banku). Za zgodą sądu okres ten może być przedłużony

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:

§         Wypłaty są prowadzone najczęściej w placówkach upadłego banku, zgodnie z ustalonym terminarzem.

§        Środki gwarantowane, nieodebrane w trakcie wypłat prowadzonych przez syndyka lub zarządcę, mogą być odebrane bezpośrednio od BFG w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

§         Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów.

 

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Kolnie