4323
WPŁATOMAT

 

Bank Spółdzielczy w Kolnie
Rok założenia 1926
 
Ul. Kolejowa 2, 18-500 Kolno
Tel./fax 086/278 2562
 
Wykonując Postanowienia art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2009r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe ( opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 144, poz. 176) Bank Spółdzielczy w Kolnie przekazuje:
 
INFORMACJE DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH,
OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNIOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM TERMINIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
 
Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Kolnie tak jak w pozostałych bankach krajowych są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany BFG) powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007r.Nr.70, poz. 474 z późn. zm.), według następujących zasad:
1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez
     następujących deponentów:
1)       osoby fizyczne;
2)       szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowe - pożyczkowe,
3)       osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,
4)       jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
2.   W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej-deponentem jest ta spółka.
3.   Gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku
4.   Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową)
5.   W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.
6.   Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia upadłości banku, w ramach limitu  gwarancji gwarantowane są także:
1)       Należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone innymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzenie rozliczeń bankowych, udzielenie gwarancji bankowych );
2)       Należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.
7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęto środki zdeponowane przez następujące jednostki:
1)       Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne(np. centrala i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);
2)       Banki;
3)       Podmioty działające na podstawie umowy o obronie instrumentami finansowymi (np., biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A);
4)       Podmioty działające na podstawie umowy o działalności ubezpieczeniowej(zakład ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny);
5)       Podmioty działające na podstawie umowy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji(narodowe fundusze inwestycyjne)
6)        Podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne);
7)       Podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych(fundusze i towarzystwa emerytalne);
8)       Jednostki organizacyjne które zgodnie z ustawa o rachunkowości nie SA uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysku i strat (tj. spełniających dwa z trzech następujących warunków : ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 mln EUR, przychód netto powyżej 4 mln EUR);
9)       Członków Zarządu i Rady Nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów jak również dyrektorów i zastępców oddziałów.
8.   Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty , w przypadku których bank pośredniczy w ich  sprzedaży, jak np. Jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.
 
                      Grudzień 2009