5571
WPŁATOMAT

KREDYTY MIESZKANIOWE

przeznaczenie kredytu:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup, zamiana, prawa do lokalu,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
 • budowa, dokończenie budowy oraz wykończenie domu jednorodzinnego,
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakup, montaż paneli fotowoltaicznych
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na w/w cele pod warunkiem, iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu,

warunki udzielenia kredytu:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł a maksymalna 80% ponoszonych nakładów.
 • udokumentowanie kredytu w wysokości do 60%,
 • okres spłaty do 30 lat (karencja w spłacie kapitału do 2 lat),
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej - WIBOR 3M + marża Banku,
 • oprocentowanie okresowo-stałe, wyrażone jako stała wartość procentowa w określonym w umowie kredytu przedziale czasu i obowiązuje w okresie 60 miesięcy. Stopa, według której jest oprocentowany kredyt jest ustalana jako suma stopy referenycjnej (stawka WIBOR 3M notowana na ostatni dzień roboczy ostatniego miesiąca) i marży Banku. Wysokość oprocentowania okresowo-stałego nie będzie zmieniać się ze względu na zmianę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M.

Regulaminy do pobrania