7166
WPŁATOMAT

Kredyty preferencyjne rolnicze

Linii RR - Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym .

Kredyt przeznaczony na sfinansowania  potrzeb inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat, uwzględniając rok produkcji) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej.

 

Kwota kredytu dla :

 • Inwestycji realizowanych w gospodarstwach rolnych - 80% wartości nakładów inwestycyjnych (nie więcej niż 5 mln. zł),
 • Inwestycji realizowanych przez działy specjalne  produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym - 70% wartości nakładów inwestycyjnych ( nie więcej niż  8 mln. zł).
 • okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 2 lat.
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
 • oprocentowanie  kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej - WIBOR 3M + marża  Banku, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

 

Linii Z - Kredyt na zakup użytków rolnych

Kredyt przeznaczony na zakup użytków rolnych, w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej.

 • kwota kredytu - 80% wartości nakładów inwestycyjnych, (nie więcej niż 5 mln. zł),
 • Wysokość kredytu uzależniona jest od cen ogłaszanych w komunikacie GUS.
 • okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 2 lat.
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
 • oprocentowanie  kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej - WIBOR 3M + marża  Banku, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

 

Linii PR - Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów .

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie  potrzeb inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli służących do przetwarzania i magazynowania płodów rolnych, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat, uwzględniając rok produkcji) środków trwałych lub zakupem akcji/udziałów kwota kredytu od 70% do 80% wartości nakładów inwestycyjnych ( od 4 mln. zł. do 16 mln. zł.)

 • okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 2 lat.
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności.
 • oprocentowanie  kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej - WIBOR 3M + marża  Banku ,płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

 

Linia  KL01 , linia KL02-  kredyty  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Kredyt przeznaczony  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane  przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę

 • Wkład własny nie jest wymagany
 • okres kredytowania  4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
 • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 • oprocentowanie  kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej - WIBOR 3M + marża Banku, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości:
  • kredyt z linii KL01 - 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR
  • kredyt z linii KL02 – 0,50 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 1,50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt w gospodarstwie rolnym było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, a w pozostałej części przez ARiMR.

 

MRcsk - Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników .

 • Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.
 • wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych
 • okres kredytowania – do 15 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego
 • pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 70 tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach:

- I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji

- II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu

 • oprocentowanie  kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej - WIBOR 3M + marża Banku