Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie

Zarząd  Banku   Spółdzielczego  w   Kolnie  zawiadamia, że w dniu 30 czerwca  2020 r.  o godz. 1000, w lokalu –  sala restauracyjna restauracji „Dwór Rogiński w Kolnie, przy ul. Kolejowej 14 - odbędzie się:

 

 

 

Zebranie Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Kolnie

 

 

W związku z  pandemią koronawirusa i wynikającej z niej obostrzeń sanitarnych wykazanych w Ustawie, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w sali restauracyjnej restauracji „Dwór Rogiński”, przy ul. Kolejowej 14 w Kolnie.

Ze względu na zachowanie wymogów bezpieczeństwa, Przedstawicielom  oraz osobom  uczestniczącym w Zebraniu Przedstawicieli, przygotowane zostaną maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz środki dezynfekujące, a także zostanie zachowana minimalna odległość od drugiej osoby.

Zarząd Banku zwraca się z gorącą prośbą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa.

 

        

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,  Komisji Uchwał i Wniosków oraz  przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.2019 r.
 4. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie za 2019 r.
 6. Rozpatrzenie kierunków działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej na rok 2020.
 7. Przedstawienie projektu podziału  nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 8. Indywidualna i kolegialna ocena członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Kolnie”.
 9. Zmiany do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Kolnie”.
 10. Podjęcie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości.
 11. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.
 12.  Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

A/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – uchwała nr 01/2020

B/ zatwierdzenia  sprawozdania  z działalności Banku Spółdzielczego w Kolnie za 2019 rok – uchwała nr 02/2020

C/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok – uchwała nr 03/2020

D/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium:

 • dla Pana Krzysztofa Kajko - Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – uchwała nr 04/2020
 • dla Pani Teresy Kozikowskiej - Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – uchwała nr 05/2020
 • dla Pana Marcina Krejszeff – Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – uchwała nr 06/2020

E/  uchwalenia kierunków działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej na 2020 rok – uchwała nr 07/2020

F/ podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok – uchwała nr 08/2020

G/  indywidualnej i kolegialnej oceny członków Rady Nadzorczej, zgodnie z „Polityką zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie” – uchwała nr 9/2020.

H/ zmiana do „Regulaminu Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Kolnie” – uchwała nr 10/2020.   

I/ zbycia nieruchomości po byłym Punkcie Kasowym w miejscowości Lachowo  - uchwała nr 11/2020

J) Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie - uchwała nr 12/2020.    

  

14. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku frekwencji ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolnie na dzień 30 czerwca 2020 r.  godz.10 30 .

 

W lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków, wyłożone są dokumenty odpowiednio do  projektowanego porządku obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie

wstecz wstecz

polityka prywatności powered by netadmin 7.28