Dane z dnia: 2021-08-19
1 CHF4.2818do góry+0.0396
1 EUR4.5843do góry+0.0348
1 GBP5.3649do góry+0.0037
1 USD3.9226do góry+0.0707
Zobacz więcej kursów
2686
SUPER SETKA

RACHUNKI KREDYTOWE

1.   KREDYTY KOMERCYJNE
1.
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu (od każdego przyjętego wniosku – opłata bezzwrotna)
Uwaga:
prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub najpóźniej w chwili wypłaty I transzy kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu;
0,1%; min. 50,00 zł
2.
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu):
 
2.1. obrotowego w rachunku kredytowym
2 %
2.2. obrotowego w rachunku bieżącym:
 
        a) z terminem spłaty do 1 roku
2 %
b)       z terminem spłaty do 2 lat (w każdym roku)
Uwaga:
2 % od kwoty kredytu w chwili udzielenia, następne 2% po 12 miesiącach
2 %
2.3. płatniczego
2 %
2.4. rewolwingowego
2 %
2.5.    inwestycyjnego
 
2 %
2.6.    na budownictwo mieszkaniowe
 
2.7. kredyty pomostowe
2 %
 
1,7 %
3.
Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy
Uwaga:
-        nie dotyczy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego
-        prowizje pobiera się na koniec miesiąca
bez opłat
4.
Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem
bez opłat
5.
Prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym
bez opłat
6.
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)
 
6.1. w terminie końcowym spłaty kredytu - od kwoty prolongowanej
2 %
6.2. poza termin spłaty kredytu - od wysokości kredytu
2 %
7.
Zwiększenie kwoty kredytu bez wydłużenia terminu jego spłaty (od kwoty zwiększenia kredytu)
 Uwaga:
Dotyczy kredytu w rachunku bieżącym:
Jeżeli zwiększenie kredytu nastąpi w 1 lub 2 roku funkcjonowania umowy, Bank od zwiększonego kredytu pobiera prowizję w każdym rocznym okresie funkcjonowania umowy w następującej wysokości: w okresie  do 3 miesięcy 2,0%
                  w okresie 3-6 miesięcy   1,5 %
                  w okresie 6-9 miesięcy   1,0 %
                  w okresie 9-12 miesięcy 0,5 %
2%
8.
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 6 i 7, dokonywanych na wniosek Klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu
25,00 zł
9.
Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej
Uwaga:
- Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu.
- w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest pobierana na poczet prowizji za udzielenie kredytu
0,1 %; min. 50,00 zł;
 max 2.000,00 zł
10
Sporządzenie na wniosek Klienta opinii o jego zdolności kredytowej
10.1. do 100 tys. zł
10.2. powyżej 100 tys. zł
 
100,00 zł
150,00 zł
11.
 
Za czynności związane z administrowaniem kredytu (opłata miesięczna)
3,50 zł
 
12.
 
Udzielenie poręczenia i gwarancji bankowej
1,5 % kwoty gwarantowanej, za każdy rok obowiązywania gwarancji

 

2. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
1.
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak
35,00 zł
2.
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy
30,00 zł
3.
Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy
20,00 zł
4.
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem
bez opłat
5.
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty
15,00 zł
6.
Wysyłanie wezwań do dostarczenia określonych w umowie dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu)
5,00 zł
7.
Zgoda na wykreślenie z hipoteki na wniosek klienta
30,00 zł
8.
Rozpatrzenie podania o odroczenie kredytu
Uwaga:
          Dotyczy także zmiany warunków umowy kredytu
20,00 zł
9.
Za sporządzenie odpisu umowy kredytowej lub aneksu do umowy na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela
20,00 zł
10.
Za sporządzenie wtórnika dokumentacji kredytowej na prośbę Klienta
15,00 zł
11.
Za wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu
30,00 zł
12.
Zawarcie umowy ugody bankowej (od wartości umowy)
0,1%; min. 100,00 zł
  13. Za wydanie innych zaświadczeń na wniosek klienta
30,00 zł
polityka prywatności powered by netadmin 7.12