KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ.

Cel kredytowania:

wydatki na cele rolnicze, związane z:

 • zakupem nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • zakupem materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego do nowych odsadzeń i odnowień,
 • zakupu materiału hodowlanego: krów, jałówek, loszek, owiec, kózek oraz rozpłodników, buhajów, knurów, tryków, kozłów, ogierów,
 • zakupem rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
 • zakupem pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych ,
 • zakupem paliwa na cele rolnicze,
 • zakupem innych środków do produkcji rolnej,

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej – aktualnie 13,00%.

 • Warunki kredytowania:
 • wysokość kredytu - do 2000,00zł na 1 ha użytków rolnych,
 • Okres kredytowania – do 1 roku,
 • Wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,

Wymagane dokumenty:

 • Dokument stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy (do wglądu),
 • Aktualny nakaz płatniczy Kredytobiorcy/Poręczyciela,
 • Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela,
 • Numer gospodarstwa,
polityka prywatności powered by netadmin 7.28