Dane z dnia: 2021-08-19
1 CHF4.2818do góry+0.0396
1 EUR4.5843do góry+0.0348
1 GBP5.3649do góry+0.0037
1 USD3.9226do góry+0.0707
Zobacz więcej kursów
7515
SUPER SETKA

OBSŁUGA

Lp.
RODZAJ CZYNNOŚCI (USŁUGI)
STAWKA
1
2
3
1.     RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY 
I RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH
1.
 Otwarcie rachunku (jednorazowo):
 
       a) – rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
bez opłat
       b) –oszczędnościowego
bez opłat
2.
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)
 
2.1. a) -  oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto”
5,50 zł
        b) - oszczędnościowo-rozliczeniowego  „Konto Nestor”
4,00 zł
        c) – oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto Student”
2,00 zł
        d) – oszczędnościowo-rozliczeniowego osób małoletnich „Konto Junior”
bez opłat
2.2. a) – oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto z otwartą linią kredytową”
7,50 zł
        b) - oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto Nestor”  z otwartą linią kredytową
5,00 zł
        c) – oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto Student” z otwartą linią kredytową
3,00 zł
2.3. oszczędnościowego
 
    z tego: a) A’vista
bez opłat
                b) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (KZP)
22,00 zł
                c) Szkolna Kasa Oszczędności (SKO)
bez opłat
                d)  Rada Rodziców
15,00 zł
e) inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
15,00 zł
2.4.
        a) likwidacja rachunków oszczędnościowych A’vista
       b) likwidacja rachunków oszczędnościowych dot. wkładów mieszkaniowych
       c) cesja praw do rachunków oszczędnościowych
       d) wydanie książeczki oszczędnościowej A’vista
       e) przyjecie zgłoszenia o utracie książeczek oszczędnościowych
       f) umorzenie utraconej książeczki
 
Uwaga:
c                   nie dotyczy rachunków lokat terminowych
c    nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarcie rachunku nastąpiło po 15-stym dniu miesiąca.
 
3,00 zł
30,00 zł
 
100,00 zł
3,00 zł
20,00 zł
 
20,00 zł
 
 
 
 
 
3.
Wpłaty gotówkowe na rachunek (od kwoty wpłaty):
 
3.1. Prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kolnie
bez opłat
3.2.   Prowadzony w innym banku
0,5 %; min. 3,50 zł
3.3. Wpłaty za energię elektryczną na rachunek Zakładu Energetycznego w Białymstoku 
2,50 zł
3.4. Wpłaty za na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A.  
1,75 zł
3.5. Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych na rachunek MPK Sp. z o.o. Ostrołęka.  
2,00 zł
3.6. Wpłaty za na rachunek MNI   TELECOM S.A.  
1,50 zł
3.7. Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych na rachunek Zakładu Usługowego „WINPOL” sc
2,00 zł
3.8.  Wpłaty za na rachunek VECTRA S.A. 
2,50
 
3.9. Pozostałe prowizje
 
0,5%; min. 3,50 zł
 
4.
Wypłaty gotówkowe z rachunku (od kwoty wypłaty):
 
4.1.Prowadzonego w Banku
 
bez opłat
5.
Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
 
 
5.1. W Banku Spółdzielczym w Kolnie
    a) w systemie INTERNET BANKING
2,00 zł
             bez opłat
5.2. W innym banku krajowym:
a)        w systemie ELIKSIR
b)       w systemie INTERNET BANKING
 
 
4,50 zł
1,00- zł
6.
Administrowanie przelewami bez pokrycia (za każdy przelew)
10,00 zł
7.
Wydanie czeków (za jeden czek-blankiet)
1,00 zł
8.
Potwierdzenie czeku gotówkowego i bezgotówkowego (za jeden czek)
5,00 zł
9.
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (od jednego zgłoszenia)
Uwaga:
Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków
30,00 zł
10.
 
Realizacja zlecenia stałego (od jednego zlecenia
 
10.1. Realizacja stałych zleceń płatniczych
1,90 zł
10.2. Wprowadzenie zmiany w zleceniu stałym
2,00 zł
Uwaga:
Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew
 
11.
 
Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku prowadzonego (od jednego polecenia zapłaty):
 
11.1. W Banku Spółdzielczym w Kolnie
2,00 zł
11.2. W innym banku krajowym 
2,00 zł
Uwaga:
Opłata pobierana z rachunku wierzyciela
 
12.
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
2,00 zł
13.
Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
5,00 zł
14.
 
Wyciąg z rachunku bankowego
 
14.1. Odbierany w jednostce Banku Spółdzielczego w Kolnie prowadzącej rachunek
bez opłat
14.2. Wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Kolnie drogą pocztową na terenie kraju:
 
a)        listem zwykłym
-          raz w miesiącu lub rzadziej
-          częściej niż raz w miesiącu (za każdą przesyłkę począwszy od drugiej przesyłki)
 
bez opłat
 
5,00 zł
     b) listem poleconym (za każdą przesyłkę)
7,00 zł
14.3. Wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju (za każdą przesyłkę)
 
a)        listem zwykłym
b)       listem poleconym
20,00 zł
30,00 zł
15.
Wyciąg sporządzany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku (za odpis wyciągu)
10,00 zł
16.
Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku
30,00 zł
17.
Odblokowanie rachunku do bankowości elektronicznej (na wniosek posiadacza rachunku)
3,00 zł
18.
Wypłata gotówki w trybie awaryjnym dokonywana w bankach ze Zrzeszenia Banku BPS S.A.
15,00 zł

następna strona »

polityka prywatności powered by netadmin 7.12